• english
  • русский
 
Общие собрания акционеров Печать E-mail

 Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо Вас про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

1.Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

«28» квітня 2017р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

2.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

«28» квітня 2017р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

3.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«24» квітня  2017 року

4.Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 

     1.    Прийняття рішення про обрання лічильної комісії;

   2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

   3. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;

   4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

5.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 327, Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 на підставі заяви. Т. 205-34-12,  адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://www.kvazar.com/

 

5-1.  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245

6. Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрати лічильну комісію

2. Припинити повноваження членів Наглядової ради

3. Кумулятивне голосування

4. Затвердити звіт органів управління Товариства, річний звіт Товариства за 2016 рік, за 2016 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.  

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

186 031

182 656

Основні засоби (за залишковою вартістю)

88 139

81 291

Довгострокові фінансові інвестиції

1526

1 526

Запаси

19 124

15 319

Сумарна дебіторська заборгованість

76 774

71 953

Грошові кошти та їх еквіваленти

258

115

Власний капітал

-41 501

-11 093

Статутний капітал

18 034

18 034

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-121 281

-90 922

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 681

1 753

Поточні зобов'язання і забезпечення

225 851

191 996

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-80,15016

-140,32656

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

360 673

360 673

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: у бюлетені "Відомості НКЦПФР "№ 52 від 17.03.17р

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 16.03.2017р. Голова правління Смолич О.С.

 

 

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо Вас про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

 

1.  Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

«30» червня 2016 р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

«30» червня 2016р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«26» червня  2016 року

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.     Прийняття рішення про обрання лічильної комісії;

2.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

3.     Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;

4.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;

5.     Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії;

6.     Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015рік;

7.     Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК».

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 327, Директор Департаменту з юридичних питань Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 на підставі заяви. Т. 205-34-12,  адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

182 656

191 693

Основні засоби

81 291

84 220

Довгострокові фінансові інвестиції

  1 526

  1 526

Запаси

15 319

18 274

Сумарна дебіторська заборгованість

71 953

74 472

Грошові кошти та їх еквіваленти

    115

    101

Нерозподілений прибуток

   

Власний капітал

( 11 093 )

39 546

Статутний капітал

18 034

18 034

Довгострокові зобов'язання

   1 753

   1 554

Поточні зобов'язання

191 996

150 593

Чистий прибуток (збиток)

( 90 922 )

( 40 150 )

Середньорічна кількість акцій (шт.)

360 673

360 673

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

   366

   449

 

Рекомендувати Зборам акціонерів наступні проекти рішень з питань  порядку денного:

п/н

Питання порядку денного

Проект рішень

1

Прийняття рішення про обрання лічильної комісії

Обрати лічильну комісію

2

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Припинити повноваження членів Наглядової ради

3

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;

Кумулятивне голосування

4

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії

5

Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії

Кумулятивне голосування

6

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015рік

Затвердити звіт органів управління Товариства, річний звіт Товариства за 2015 рік, за 2015 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.   Збитки, покрити за рахунок резервного фонду.

 

7

Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК».

Затвердити зміни умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 Голова правління Мартинов Г.М.

19.05.2016

 

 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”КВАЗАР”  повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів,  які скликані на  «17» квітня 2015р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «17» квітня 2015р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

Відповідно до ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” на підставі пропозиції акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих іменних  акцій Товариства про включення нових питань та проектів рішень та які підлягають обов'язковому  включенню  до  порядку денного загальних зборів шляхом включення нових питань та проектів рішень та до яких   Товариство  не  має права вносити зміни,

ПОВІДОМЛЯЄМО:

Порядок денний Загальних зборів ПАТ "КВАЗАР" доповнено наступними питаннями:
 
7. Прийняття рішення щодо фіксації технічними засобами ходу загальних зборів з у відповідності до ч. 4 статті 40 Закону України  ”Про акціонерні товариства”;
 
Проект рішення:
Прийняти рішення щодо фіксації технічними засобами ходу загальних зборів.
 
8. Щодо виконання Товариством вимог чинного законодавства стосовно корпоративного управління, забезпечення та захисту прав акціонерів.
 
Проект рішення: Прийняти до уваги. Здійснити дії щодо виконання всіх вимог чинного законодавства стосовно корпоративного управління Товариства, забезпечення та захисту прав акціонерів.
 

30.03.2015     Наглядова рада Товариства

 

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар»

(код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо Вас про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 

1.  Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

«17» квітня 2015р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

«17» квітня 2015р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«13» квітня  2015 року  

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду;
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії  та обрання членів Ревізійної комісії;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014рік;
6. Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», попереднє схвалення значних правочинів.
 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 307, Директор Департаменту із захисту корпоративних прав Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 на підставі заяви. т. 205-34-56.

 

 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

191 693

192 948

Основні засоби

84 220

77 669

Довгострокові фінансові інвестиції

1 526

1 526

Запаси

18 274

32 707

Сумарна дебіторська заборгованість

74 257

65 128

Грошові кошти та їх еквіваленти

101

2 060

Нерозподілений прибуток

-

Власний капітал

39 546

84 025

Статутний капітал

18 034

18 034

Довгострокові зобов'язання

1 554

70 667

Поточні зобов'язання

150 593

38 256

Чистий прибуток (збиток)

44 173

(8 191)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

360 673

360 673

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

449

518

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Відомості  НКЦПФР №51 від 17.03.2015

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

  Голова правління Мартинов Г.М.    16.03.2015

   


Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо про зміни в порядку денному чергових загальних зборів акціонерів, які скликані:

«25» квітня 2014р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться «25» квітня 2014р. за адресою Товариства початок: 14 год. 00 хв., закінчення: 14 год. 55 хв. Публікація повідомлення про проведення чергових загальних зборів із зазначенням порядку денного була опублікована у «Відомостях НКЦПФР» №56 від 24.03.2014 року.

 

Порядок денний доповнити пунктом:

  1. Прийняття рішення про внесення змін до умов кредитування по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010, укладеного між ПАТ «Квазар» та АТ «Сбербанк Росії».

 

Порядок денний вищезазначених чергових загальних зборів акціонерів слід читати у наступній редакції:

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління товариства, затвердження річного звіту товариства за 2013 рік;

3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік;

4.Прийняття рішення про внесення змін до умов кредитування по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010, укладеного між ПАТ «Квазар» та АТ «Сбербанк Росії».

 

Голова  Правління ПАТ "Квазар"  

Г.М.Мартинов

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 04 грудня 2017 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. у відповідності із нормами зазначеними в ч.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань проекту порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

5.Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.

6.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

7.Внесення змін до внутрішніх положень та затвердження положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін та затвердження  внутрішніх положень Товариства.

8.Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9. Про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії

Реєстрація учасників відбуватиметься 04 грудня 2017 року з 11:00 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28 листопада 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №219 від 17.11.2017р.

Проекти рішень з питань порядку денного:

По питанню №1: Обрати лічильну комісію у наступному складі:  Голова лічильної комісії - Луканьов Юрій Іванович; член лічильної комісії -             Іванова Валентина Григорівна; член лічильної комісії  - Кисельова Раїса Петрівна.

По питанню №2: Обрати Секретарем зборів – Михайленко Ольгу Степанівну.

По питанню №3:Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №5: Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №6:Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР». Уповноважити Голову правління  Товариства Смолича Олександра Сергiйовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства Смоличу Олександру Сергiйовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №7: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях та затвердити положення, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи корпоративного управління, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

По питанню №8:  Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства:

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про зміну товариства становить з 05.12.2017 р. по 03.01.2018 р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною  визначеною у відповідності до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства»

в) У строк з 05.12.2017 р. по 03.01.2018 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою:  04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані:

прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт. До  письмової вимоги про викуп акцій, акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності  на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів про викуп акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір про викуп акцій між Товариством та акціонером укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства:  04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328,  в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

По питанню №9:  Припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Омельчук Лариси Володимирiвни, Члена Ревiзiйної комiсiї Осадчої Свiтлани Олександрiвни,  Члена Ревiзiйної комiсiї Шмакової Марiї Юрiївни.

Крім того повідомляємо,  про розірвання договору про відкриття/обслуговування рахунків власникам цінних паперів, раніше укладеного, з Депозитарною установою ТОВ “Стандарт. Та повідомляємо, про укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків власникам цінних паперів з новою Депозитарною установою ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС». Інформація щодо реквізитів нової Депозитарної установи:

1) Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС-ФІНАНС».

2) Код ЄДРПОУ 24381627.

3) Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Червоноармійська, буд.65, оф.410.

4) Тел.: (044)289-10-70, (044)289-34-78.

Голова правління Смолич О.С.