Общие собрания акционеров

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Квазар» повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів на 26 квтіня 2019 року 

Повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів на 26 квітня 2019 року (56 КБ,*. pdf; оприлюднено на сайті 22.03.2019 р.) PD_26-04-2019_kvazar

Файл підпису до Повідомлення  (10 КБ,*. p7s; оприлюднено на сайті 22.03.2019 р.) PD_26-04-2019_kvazar

 

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Приватне акціонерне товариство «Квазар» на виконання норм ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надає інформацію станом на «23» квітня 2018 року (дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах)  про:

1.       Загальна кількість акцій іменних простих складає 360673; та

2.       Голосуючих акцій іменних простих 323605

3.       Статутний капітал товариства немає інших  типів  акцій.

 

Правління ПАТ «Квазар» 25.04.2018р. 

 

 

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів:

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, чергові загальні збори акціонерів відбудуться «27»  квітня 2018 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 328.

Перелік питань проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора),  затвердження річного звіту товариства, розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради обраних рішеннмя загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р.

4. Прийняття рішення про обрання членів наглядової ради строком на три роки.

5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.          

Реєстрація учасників відбуватиметься 27 квітня 2018 року з 11:00 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «23» квітня 2017р.

Повідомляємо, про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства» та Статутом товариства, якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, у строки та в порядку передбаченому Статутом товариства та зазначеним законом.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 12.00, а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус, третій поверх, кім. № 328. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати лічильну комісію у наступному складі:      Голова лічильної комісії - Луканьов Юрій Іванович; член лічильної комісії -   Іванова Валентина Григорівна; член лічильної комісії  - Кисельова Раїса Петрівна.

По питанню №2: Затвердити річний звіт товариства за 2017 рік, за результатами збиткової фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. 

По питанню №3: Припинити повноважень членів наглядової ради обраних рішеннмя загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р.

По питанню №4:  Обрати   до   Наглядової  ради   таких осіб:

1. Монаков Сергій Владленович;

2. Дмитерчук Богдан Петрович;

3. Золотухін Валерій Тихонович;

4. Берінгов Сергій Борисович;

5. Юденко Олександр Дмитрович.

По питанню №5:  Затвердити/продовжити умови цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, із встановленням розміру винагороди згідно штатного розпису, уповноважити Голову правління на підписання зазначених договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

183 579

186 031

Основні засоби (за залишковою вартістю)

79 363

88 139

Довгострокові фінансові інвестиції

1526

1526

Запаси

14 563

19 124

Сумарна дебіторська заборгованість

86 508

76 774

Грошові кошти та їх еквіваленти

741

258

Власний капітал

-76 396

-41 501

Зареєстрований (пайовий /статутний)  капітал

18 034

18 034

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-156 155

-121 281

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

472

1 681

Поточні зобов'язання і забезпечення

259 503

225 851

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-57 777

-28 908

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-160,19219

-80,15016

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

360 673

360 673

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій): станом на 22.03.2018р. загальна кількість акцій становить 360673 та кількість голосуючих акцій становить 323605. Інших типів акцій у товаристві не існує.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Правління ПАТ «Квазар» 26.03.2018р.

 

 

 

 Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо Вас про скликання чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

1.Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

«28» квітня 2017р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

2.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

«28» квітня 2017р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

3.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«24» квітня  2017 року

4.Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 

     1.    Прийняття рішення про обрання лічильної комісії;

   2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

   3. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;

   4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2016 рік.

5.Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 327, Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 на підставі заяви. Т. 205-34-12,  адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного http://www.kvazar.com/

 

5-1.  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245

6. Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрати лічильну комісію

2. Припинити повноваження членів Наглядової ради

3. Кумулятивне голосування

4. Затвердити звіт органів управління Товариства, річний звіт Товариства за 2016 рік, за 2016 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.  

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

186 031

182 656

Основні засоби (за залишковою вартістю)

88 139

81 291

Довгострокові фінансові інвестиції

1526

1 526

Запаси

19 124

15 319

Сумарна дебіторська заборгованість

76 774

71 953

Грошові кошти та їх еквіваленти

258

115

Власний капітал

-41 501

-11 093

Статутний капітал

18 034

18 034

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-121 281

-90 922

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1 681

1 753

Поточні зобов'язання і забезпечення

225 851

191 996

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-80,15016

-140,32656

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

360 673

360 673

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: у бюлетені "Відомості НКЦПФР "№ 52 від 17.03.17р

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 16.03.2017р. Голова правління Смолич О.С.

 

 

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо Вас про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

 

1.  Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

«30» червня 2016 р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

«30» червня 2016р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«26» червня  2016 року

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1.     Прийняття рішення про обрання лічильної комісії;

2.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

3.     Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;

4.     Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії;

5.     Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії;

6.     Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015рік;

7.     Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК».

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 327, Директор Департаменту з юридичних питань Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 на підставі заяви. Т. 205-34-12,  адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

182 656

191 693

Основні засоби

81 291

84 220

Довгострокові фінансові інвестиції

  1 526

  1 526

Запаси

15 319

18 274

Сумарна дебіторська заборгованість

71 953

74 472

Грошові кошти та їх еквіваленти

    115

    101

Нерозподілений прибуток

   

Власний капітал

( 11 093 )

39 546

Статутний капітал

18 034

18 034

Довгострокові зобов'язання

   1 753

   1 554

Поточні зобов'язання

191 996

150 593

Чистий прибуток (збиток)

( 90 922 )

( 40 150 )

Середньорічна кількість акцій (шт.)

360 673

360 673

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

   366

   449

 

Рекомендувати Зборам акціонерів наступні проекти рішень з питань  порядку денного:

п/н

Питання порядку денного

Проект рішень

1

Прийняття рішення про обрання лічильної комісії

Обрати лічильну комісію

2

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Припинити повноваження членів Наглядової ради

3

Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;

Кумулятивне голосування

4

Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії

5

Прийняття рішення про обрання членів Ревізійної комісії

Кумулятивне голосування

6

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015рік

Затвердити звіт органів управління Товариства, річний звіт Товариства за 2015 рік, за 2015 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати.   Збитки, покрити за рахунок резервного фонду.

 

7

Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК».

Затвердити зміни умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 Голова правління Мартинов Г.М.

19.05.2016

 

 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”КВАЗАР”  повідомляє про внесення змін до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів,  які скликані на  «17» квітня 2015р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: «17» квітня 2015р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

Відповідно до ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” на підставі пропозиції акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих іменних  акцій Товариства про включення нових питань та проектів рішень та які підлягають обов'язковому  включенню  до  порядку денного загальних зборів шляхом включення нових питань та проектів рішень та до яких   Товариство  не  має права вносити зміни,

ПОВІДОМЛЯЄМО:

Порядок денний Загальних зборів ПАТ "КВАЗАР" доповнено наступними питаннями:
 
7. Прийняття рішення щодо фіксації технічними засобами ходу загальних зборів з у відповідності до ч. 4 статті 40 Закону України  ”Про акціонерні товариства”;
 
Проект рішення:
Прийняти рішення щодо фіксації технічними засобами ходу загальних зборів.
 
8. Щодо виконання Товариством вимог чинного законодавства стосовно корпоративного управління, забезпечення та захисту прав акціонерів.
 
Проект рішення: Прийняти до уваги. Здійснити дії щодо виконання всіх вимог чинного законодавства стосовно корпоративного управління Товариства, забезпечення та захисту прав акціонерів.
 

30.03.2015     Наглядова рада Товариства

 

Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар»

(код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо Вас про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться: 

1.  Дата, час та місце  проведення загальних зборів:

«17» квітня 2015р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

«17» квітня 2015р. за адресою Товариства початок : 14 год. 00 хв. , закінчення: 14 год. 55 хв.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«13» квітня  2015 року  

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду;
3. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно – правових договорів та/або трудових договорів, що укладатимуться з ними;
4. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії  та обрання членів Ревізійної комісії;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства, затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014рік;
6. Прийняття рішення про зміну умов кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010р, укладеним з АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», попереднє схвалення значних правочинів.
 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 307, Директор Департаменту із захисту корпоративних прав Півчук Т.В., кожного вівторка з 09:00 до 10:00 на підставі заяви. т. 205-34-56.

 

 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

191 693

192 948

Основні засоби

84 220

77 669

Довгострокові фінансові інвестиції

1 526

1 526

Запаси

18 274

32 707

Сумарна дебіторська заборгованість

74 257

65 128

Грошові кошти та їх еквіваленти

101

2 060

Нерозподілений прибуток

-

Власний капітал

39 546

84 025

Статутний капітал

18 034

18 034

Довгострокові зобов'язання

1 554

70 667

Поточні зобов'язання

150 593

38 256

Чистий прибуток (збиток)

44 173

(8 191)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

360 673

360 673

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

449

518

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: Відомості  НКЦПФР №51 від 17.03.2015

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 

  Голова правління Мартинов Г.М.    16.03.2015

   


Шановні акціонери Публічного акціонерного товариства  «Квазар» (код ЄДРПОУ 14314038)

повідомляємо про зміни в порядку денному чергових загальних зборів акціонерів, які скликані:

«25» квітня 2014р. о 15 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться «25» квітня 2014р. за адресою Товариства початок: 14 год. 00 хв., закінчення: 14 год. 55 хв. Публікація повідомлення про проведення чергових загальних зборів із зазначенням порядку денного була опублікована у «Відомостях НКЦПФР» №56 від 24.03.2014 року.

 

Порядок денний доповнити пунктом:

  1. Прийняття рішення про внесення змін до умов кредитування по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010, укладеного між ПАТ «Квазар» та АТ «Сбербанк Росії».

 

Порядок денний вищезазначених чергових загальних зборів акціонерів слід читати у наступній редакції:

 

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління товариства, затвердження річного звіту товариства за 2013 рік;

3. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013 рік;

4.Прийняття рішення про внесення змін до умов кредитування по договору про відкриття кредитної лінії №05-В/10/47/КЛ від 29.04.2010, укладеного між ПАТ «Квазар» та АТ «Сбербанк Росії».

 

Голова  Правління ПАТ "Квазар"  

Г.М.Мартинов

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" (надалі – Товариство), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 04 грудня 2017 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328. у відповідності із нормами зазначеними в ч.5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Перелік питань проекту порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

3.Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

4.Про зміну типу Товариства. Визначення дати набрання чинності рішення про зміну типу Товариства.

5.Про зміну найменування Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про зміну найменування Товариства.

6.Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для проведення державної реєстрації Статуту Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін до Статуту Товариства.

7.Внесення змін до внутрішніх положень та затвердження положень Товариства. Визначення дати набрання чинності рішенням про внесення змін та затвердження  внутрішніх положень Товариства.

8.Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9. Про припинення повноважень Членів Ревізійної комісії

Реєстрація учасників відбуватиметься 04 грудня 2017 року з 11:00 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 28 листопада 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №219 від 17.11.2017р.

Проекти рішень з питань порядку денного:

По питанню №1: Обрати лічильну комісію у наступному складі:  Голова лічильної комісії - Луканьов Юрій Іванович; член лічильної комісії -             Іванова Валентина Григорівна; член лічильної комісії  - Кисельова Раїса Петрівна.

По питанню №2: Обрати Секретарем зборів – Михайленко Ольгу Степанівну.

По питанню №3:Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По питанню №4: Змінити тип товариства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №5: Змінити найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАЗАР». Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №6:Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» та затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР». Уповноважити Голову правління  Товариства Смолича Олександра Сергiйовича підписати від імені Товариства Статут у новій редакції. Доручити Голові правління Товариства Смоличу Олександру Сергiйовичу здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статутних документів. Зміни набувають чинності з дня державної реєстрації Статутних документів.

По питанню №7: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження їх у нових редакціях та затвердити положення, а саме: Положення про посадових осіб, Положення про Виконавчий орган Товариства, Положення про Наглядову Раду Товариства, Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Принципи корпоративного управління, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

По питанню №8:  Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про зміну типу Товариства:

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про зміну товариства становить з 05.12.2017 р. по 03.01.2018 р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору про викуп акцій за ціною  визначеною у відповідності до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства»

в) У строк з 05.12.2017 р. по 03.01.2018 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою:  04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані:

прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт. До  письмової вимоги про викуп акцій, акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності  на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів про викуп акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір про викуп акцій між Товариством та акціонером укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства:  04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «КВАЗАР», третій поверх, кім. № 328,  в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження.

По питанню №9:  Припинити повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Омельчук Лариси Володимирiвни, Члена Ревiзiйної комiсiї Осадчої Свiтлани Олександрiвни,  Члена Ревiзiйної комiсiї Шмакової Марiї Юрiївни.

Крім того повідомляємо,  про розірвання договору про відкриття/обслуговування рахунків власникам цінних паперів, раніше укладеного, з Депозитарною установою ТОВ “Стандарт. Та повідомляємо, про укладання договору про відкриття/обслуговування рахунків власникам цінних паперів з новою Депозитарною установою ТОВ «КОМЕКС-ФІНАНС». Інформація щодо реквізитів нової Депозитарної установи:

1) Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМЕКС-ФІНАНС».

2) Код ЄДРПОУ 24381627.

3) Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул.Червоноармійська, буд.65, оф.410.

4) Тел.: (044)289-10-70, (044)289-34-78.

Голова правління Смолич О.С.                                             16.11.2017

Установчі документи Приватного акціонерного товариства  

 _________________________________________________________________________________________________

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" (надалі – Емітент), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 25 грудня 2017 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Перелік питань проекту порядку денного:

1.          Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2.          Обрання секретаря загальних зборів акціонерів Товариства. 

3.          Про виділ акціонерного товариства з Емітента.

4.          Про порядок і умови виділу акціонерного товариства з Емітента.

5.       Про створення нового акціонерного товариства  шляхом виділу з Емітента (із зазначенням: запланованого найменування товариства, що створюється; розміру його статутного капіталу; кількості, типу, номінальної вартості акцій, що планується випустити).

6.          Про затвердження умов оцінки та викупу акцій у акціонерів, які голосували «проти» прийняття рішення про виділ акціонерного товариства з Емітента.

Реєстрація учасників відбуватиметься 25 грудня 2017 року з 11:00 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 19 грудня 2017р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №219 від 17.11.2017р.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

По питанню №1: Обрати лічильну комісію у наступному складі:         Голова лічильної комісії - Луканьов Юрій Іванович; член лічильної комісії -    Іванова Валентина Григорівна; член лічильної комісії  - Кисельова Раїса Петрівна.

По питанню №2: Обрати Секретарем зборів – Михайленко Ольгу Степанівну.

По питанню №3: Виділити з Емітента нове акціонерне товариство із передачею йому згідно з розподільчим (розподільним) балансом частини майна, прав та обов’язків Емітента, без припинення Емітента.

По питанню №4:  Затвердити порядок і умови виділу акціонерного товариства з Емітента(Додаток №1).

По питанню №5:  Затвердити для   акціонерного товариства, що створюється в наслідок виділу з Емітента:

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КВАРК».

2. Скорочене найменування: ПрАТ «КВАРК».

3. Розмір статутного капіталу, що планується: 12984228,00 грн. (дванадцять мільйонів дев’ятсот вісімдесят чотири тисячі двісті двадцять вісім  гривень 00 копійок).

4. Кількість та тип акцій, що плануються випустити: 360673 (триста шістдесят тисяч шісот сімдесят три) штук простих іменних акцій.

5. Номінальна вартість акцій, що планується випустити: 36 грн. (тридцять шість грн. 00 копійок).

По питанню №6: 

Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які проголосували проти прийняття рішення про виділ акціонерного товариства з ПАТ «КВАЗАР»:

а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про виділ акціонерного товариства з АТ «КВАЗАР» становить з 26.12.2017 р. по 23.01.2018 р. включно.

б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору про викуп акцій за ціною  визначеною у відповідності до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

в) У строк з 26.12.2017 р. по 23.01.2018 р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов’язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою:  04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв’язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється.

г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов’язкові дані:

прізвище, ім’я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб);

місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);

кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких вимагає акціонер.

Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред’явлений паспорт.

До  письмової вимоги про викуп акцій, акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності  на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів про викуп акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір про викуп акцій між Товариством та акціонером укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами.

Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства:  04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328,  в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження. 

 

Наглядова рада        23.11.2017р. 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КВАЗАР" (надалі – Емітент), код за ЄДРПОУ- 14314038, місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 29 січня 2018 року о 12:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Проект  питань порядку денного:

Проект рішення:

1

Про обрання Лічильної комісії.

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:        Голова лічильної комісії - Луканьов Юрій Іванович; член лічильної комісії -          Іванова Валентина Григорівна; член лічильної комісії  - Кисельова Раїса Петрівна.

2

Про затвердження розподільного балансу.

2.1.   Затвердити    розподільний    баланс    між    ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  «КВАЗАР» (далі - ПАТ «КВАЗАР») та ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КРІПТА» (далі -
ПрАТ «КРІПТА») (додаток 1).

 

3

Про затвердження плану виділу

3.1.  Затвердити план виділу (додаток 2).

4

Про випуск акцій з метою

конвертації акцій

ПАТ «КВАЗАР» в таку

саму кількість акцій

ПАТ «КВАЗАР» меншої

номінальної вартості та

випуск акцій з метою

конвертації акцій

ПАТ «КВАЗАР» в таку

саму кількість акцій

ПрАТ «КРІПТА».

4.1.    Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 359565 простих
іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР»
номінальною вартістю 50грн.00 коп. кожна акція в таку саму кількість акцій ПАТ «КВАЗАР» номінальною вартістю 14,00 гривень (чотирнадцять гривень 00 копійок) кожна акція.

4.2.    Прийняти рішення про випуск акцій з метою конвертації 359565 простих
іменних акцій ПАТ «КВАЗАР» номінальною вартістю 50 грн .00 коп. кожна акція в таку саму кількість акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО     ТОВАРИСТВА     «КРІПТА» номінальною вартістю 36 гривень (тридцять шість гривень 00 копійок) кожна акція.

4.3.    Розподілити статутний капітал ПАТ «КВАЗАР»     між     ПАТ «КВАЗАР»   та   ПРИВАТНИМ   АКЦІОНЕРНИМ   ТОВАРИСТВОМ   «КРІПТА» наступним чином:

4.3.1.   статутний     капітал    ПАТ «КВАЗАР» становить 5033910 (п'ять мільйонів тридцять три тисячі дев’ятсот десять) гривень 00 копійок, поділений на 359565 (триста п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят п’ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 14,00 гривень (чотирнадцять гривень 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль);

4.3.2.       статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА» становить 12 944 340,00 (дванадцять мільйонів дев’ятсот сорок чотири тисячі триста сорок гривень) 00 копійок, поділений на 359565
(триста п’ятдесят дев’ять тисяч п’ятсот шістдесят п’ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 36,00 гривень (тридцять шість гривень 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

5

Про внесення змін до статуту ПАТ «КВАЗАР», шляхом викладення його в новій редакції.

5.1.   У зв'язку з реорганізацією (виділом), внести зміни до статуту ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР», шляхом викладення його в новій
редакції (додається).

5.2.   Уповноважити   голову   та   секретаря   цих   Загальних   зборів   ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» підписати статут ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» в новій редакції.

5.3.   Уповноважити   Голову правління  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КВАЗАР», забезпечити  здійснення  державної реєстрації Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» в новій редакції

6

Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення (обміну) акцій.

6.1. Уповноважити Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КВАЗАР» затвердити результати розміщення (обміну) акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА».

Реєстрація учасників відбуватиметься 29 січня 2018 року з 11:00 год. до 11:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 січня 2018р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №247 від 28.12.2017р.

 

Наглядова рада 27.12.2017р.

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРІПТА" місцезнаходження - 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, повідомляє, загальні збори акціонерів/засновників відбудуться 29 січня 2018 року о 15:00 год. за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Проект  питань порядку денного:

Проект рішення

1

Про обрання Лічильної комісії.

1.1.Обрати лічильну комісію у наступному складі:         Голова лічильної комісії - Луканьов Юрій Іванович; член лічильної комісії -          Іванова Валентина Григорівна; член лічильної комісії  - Кисельова Раїса Петрівна.

2

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

 

2.1.Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів із затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженими Наглядовою радою формою і текстом бюлетенів, Голова реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Не дійсний» та ставить підпис. В Протоколі реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

3

Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства

3.1.Обрати Головою зборів Півчук Тетяну Віталіївну , Секретарем зборів Михайленко Ольгу степанівну

4

Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства

Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

5

Про заснування нового акціонерного товариства, створюваного в результаті виділу.

5.1.   На   підставі   прийнятого   позачерговими   Загальними   зборами
ПАТ «КВАЗАР» рішення     щодо     реорганізації     ПАТ   «КВАЗАР»,   шляхом   виділу   з   нього   нового акціонерного   товариства,   створити   нове   акціонерне   товариство   з наступними метою та предметом діяльності:

5.1.1.    Основною метою (цілями) діяльності акціонерного товариства є
отримання    прибутку;    створення    високо конкурентного    бізнесу    з
використанням найкращих підходів та методів управління; формування
ефективної   команди  та   надійного   місця   роботи   для   працівників
Товариства;   збільшення  ефективності  роботи,   спрямованої  на  ріст
прибутковості та максимізації ринкової капіталізації Товариства; побудова
системи   взаємовідносин    із    зовнішнім    середовищем    (клієнтами,
партнерами, конкурентами), базуючись на принципах відкритості та
прозорості.

5.1.2.    Предметом діяльності акціонерного товариства будуть не заборонені
законодавством України та ті, які будуть визначені його статутом види
господарської діяльності. Код КВЕД 26.11
виробництво електронних компонентів буде основним видом діяльності акціонерного товариства.

5.2.   Визначити повне найменування акціонерного товариства:

•           українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРІПТА»;

англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KRIPTA».

5.3.     Визначити скорочене найменування акціонерного товариства:

•           українською мовою - ПРАТ «КРІПТА»;

•           англійською мовою – PrJSC «KRIPTA».

5.4.     Визначити місце знаходження акціонерного товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 1- 3.

5.5.     Затвердити статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КРІПТА» в розмірі

12 944 340,00 (дванадцять мільйонів дев’ятсот сорок чотири тисячі триста сорок гривень) 00 копійок. Статутний капітал буде поділено на 359565
(триста п’ятдесят дев
ять тисяч п’ятсот шістдесят п’ять) простих іменних акцій, номінальною вартістю 36 грн. (тридцять шість грн. 00 копійок) кожна акція. Кількість привілейованих акцій - 0 (нуль).

6

Про затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА».

6.1.    Затвердити статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРІПТА» (додаток).

6.2.    Уповноважити    голову   та   секретаря   цих    Загальних    зборів
ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «КРІПТА»  підписати статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА».

6.3.    Уповноважити виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА   «КРІПТА» забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства.

7

Про утворення органів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА».

7.1. Встановити,    що    органами    ПРИВАТНОГО    АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА». є:

-    Загальні збори ПрАТ «КРІПТА» - вищий орган Товариства.

-    Наглядова рада ПрАТ «КРІПТА». - орган Товариства, що представляє інтереси акціонерів Товариства та здійснює захист їх прав та законних інтересів, і в межах компетенції, визначеної Статутом товариства та чинним законодавством України, контролює та регулює  діяльність виконавчого органу Товариства.  Наглядова рада Товариства складається не менше ніж з трьох членів Наглядової ради Товариства.

-    Керівництво    поточною    діяльністю    ПрАТ    «КРІПТА»     здійснює     колегіальний орган  - Правління. Правління складається з Голови правління та Членів правління. Правління обирається рішенням засідання Наглядової ради товариства.

8

Про обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА».

8.1. Обрати   до   Наглядової  ради   ПРИВАТНОГО   АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ««КРІПТА»  таких осіб:

1. Монаков Сергій Владленович;

2. Дмитерчук Богдан Петрович;

3. Золотухін Валерій Тихонович;

4. Берінгов Сергій Борисович;

5. Юденко Олександр Дмитрович.

 

9

Про обрання уповноваженої особи (осіб), якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі створенням ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА» внаслідок виділу.

9.1. Уповноважити Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА» самостійно або доручивши   це   іншим   особам   у   порядку,   встановленому   чинним законодавством України, забезпечити вчинення всіх необхідних дій щодо реєстрації      випуску      акцій      ПРИВАТНОГО      АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «КРІПТА»;  укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування випуску   цінних   паперів;   вчинення   дій   щодо   присвоєння   акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифікату та здійснення операцій у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу конвертації акцій;   вчинення   дій   щодо   державної   реєстрації   ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРІПТА»  та    його    статуту,    підписати    з    ПАТ «КВАЗАР» акти приймання-передачі майна, прав та обов'язків; а також будь-яких інших дій, пов'язаних зі створенням ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  «КРІПТА»  внаслідок виділу.

 

Реєстрація учасників відбуватиметься 29 січня 2018 року з 14:00 год. до 14:55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23 січня 2018р.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 10.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 04136, м.Київ, вул. Північно - Сирецька, 3, Головний корпус ПАТ «Квазар», третій поверх, кім. № 328.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  Перший заступник голови правління  Півчук Т.В., тел. (044) 205-34-12.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kvazar.com (адреса сторінки - http://www.kvazar.com/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=245).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №247 від 28.12.2017р.

Наглядова рада 27.12.2017р.